instagram  telegram    

 

 

مقدار اكسيژن محلول و مقدار اكسيژن بيوشيميايي

مقدار اكسيژن محلول و مقدار اكسيژن بيوشيميايي


كسيژن حل شده در هر نوع آبي براي ادامه زندگي گياهان و حيوانات آبزي الزامي است و حيات آنها به توانايي آب در نگهداري كمترين غلظت معين از اكسيژن بستگي دارد. ماهي ها به سطح بالايي از اكسيژن ، بي مهرگان به سطوح كمتر و باكتريها به پايين ترين سطوح از آن نياز دارند. در آب هاي گرم ، سطح مورد نياز اكسيژن براي ماهيان بايد حداقل 5mg/l يا 5ppm باشد ولي در آبهاي سرد بايستي سطح اكسيژن در حد اشباع شده باشد. ( حداقل سطح اكسيژن در آبهاي سرد نبايد كمتر از 6ppm باشد ) مقدار DO در محلول اشباع با دماي آب و ارتفاع محل تغيير مي كند. به عنوان مثال در سطح دريا در دماي 20 درجه سانتي گراد مقدار DO برابر با 9.1ppm ، در ارتفاع 3000 فوتي و در همين دما ، مقدار آن برابر 8.2ppm و در ارتفاع 6000 فوتي و همين دما برابر با 7.4ppm مي باشد. ( افزايش دما باعث كاهش مقدار DO ولي افزايش فشار باعث افزايش مقدار DO خواهد شد )
دانلود مقاله

آب سخت و ضریب اشباع لانگیر

 آب سخت و ضریب اشباع لانگیر


آب سخت آبي است كه داراي مقادير بالايي از مواد معدني مي باشد. (برخلاف آب نرم) آب سخت حاوي غلظت بالايي از يونهاي منيزيم (Mg2+) و كلسيم (Ca2+) مي باشد و معمولاً براي سلامتي افراد خطرناك نمي باشد ولي مي تواند مشكلات جدي را در فرايندهاي صنعتي مانند تخريب بويلرها (محفظه ها يا مخازني براي عمليات جوشاندن) و برجهاي خنك كننده و تجهيزات انتقال آب بوجود آورد. در مصارف خانگي، آب سخت باعث كف نكردن صابون هنگام شستشو مي شود.

 

دانلود مقاله

سيانوريك اسيد يا استابليزر

سيانوريك اسيد يا استابليزراندازه گيري غلظت سيانوريك اسيد (CYA) معمولاً با استفاده از تست كدورت سنجي انجام مي شود كه در آن به كمك يك معرف مثل ملامين، سيانوريك اسيد رسوب مي دهد. ميزان كدورت نسبي بوجودآمده بيانگر غلظت CYA مي باشد. در اين آزمايش، ملامين با سيانوريك اسيد در آب واكنش مي دهد و رسوبي خوب، نامحلول و سفيدرنگ (ملامين سيانورات) را توليد مي كند و باعث كدر شدن آب متناسب با مقدار سيانوريك اسيد اوليه موجود در آب مي شود. سيانوريك اسيد به عنوان ماده اي اساساً غيرسمي طبقه بندي مي شود. متوسط دوز كشندگي دهاني آن (LD50) برابر با 7700 mg/kg در موشها مي باشد. با اينحال زمانيكه سيانوريك اسيد با ملامين استفاده مي شود (خود ملامين ماده اي با سميت پايين مي باشد) ممكن است كريستالهاي شديداً نامحلولي تشكيل شوند كه باعث تشكيل سنگهاي كليه و نارسايي كليوي و حتي مرگ شود.


دانلود مقاله

شكلهاي مختلف كلر در آب

شكلهاي مختلف كلر در آب


گاز كلر يك ضد عفوني كننده رايج در سيستم هاي تصفيه آب و استخرهاي شنا مي باشد. كلر در غلظت هاي پايين به عنوان ضد عفوني كننده آب آشاميدني و يا به عنوان عامل تصفيه در سيستمهاي تصفيه به روش اسمز معكوس يا RO به كار مي رود اما در غلظت هاي بالاتر به عنوان سترون كننده لوله ها ، شيلنگ ها و لوله هاي توزيع آب خانگي به كار مي رود. بنابراين دانستن و اندازه گيري غلظت كلر در آب الزامي است. كلر در آب ممكن است به دو شكل كلر آزاد و كلر تركيبي وجود داشته باشد.


دانلود مقاله

قليائيت كل

قليائيت كل


قليائيت يا AT اندازه گيري توانائي يك محلول در خنثي كردن اسيد ها تا نقطه هم ارزي كربنات (CO32-) يا بي كربنات (HCO3-) مي باشد. قليائيت برابر است با جمع استوكيومتري بازهاي موجود در محلول. در طبيعت، عمدتا قليائيت كربنات به عنوان قليائيت كل شناخته مي شود زيرا به صورت طبيعي و از حل شدن سنگهاي كربنات دار (در حضور كربن دي اكسيد اتمسفر) بوجود مي آيد. ساير شكلهاي متداول و طبيعي قليائيت عبارتند از بوراتها (مثل BO33- و ...)، هيدروكسيدها (OH-)، فسفاتها (PO43-)، سيليكاتها (مثل SiO44- و ...)، نيتراتها (NO3-)، آمونياك حل شده، بازهاي مزدوج (گونه حاصل از تفكيك يك اسيد در محلول) برخي از اسيدهاي آلي و سولفيدها (S2-). بنابراين محلولهاي تهيه شده در آزمايشگاه ممكن است حاوي مقادير زيادي از بازهاي بوجود آورنده قليائيت باشند. معمولا قليائيت بر حسب واحد ميلي اكي والان بر ليتر (mEq/L) بيان مي شود. اما از نظر تجاري و در صنعت آب، واحد متداول بيان قليائيت قسمت در ميليون (ppm) مي باشد. اغلب قليائيت (Alkalinity) به اشتباه به جاي بازيسيته (Basicity) يا باز (Alkaline) به كار مي رود. به عنوان مثال، مقدار pH يك محلول را مي توان با افزودن CO2 كم كرد. اين كار باعث كاهش بازيسيته ولي ثابت ماندن مقدار قليائيت خواهد شد.


دانلود مقاله

كدورت يا توربيديتي

كدورت يا توربيديتيكدورت به معني ابري يا شيري شدن يك سيال در اثر ذرات (جامدات معلق) مي باشد كه معمولا براي چشم انسان قابل رويت نمي باشد. (مثل دود در هوا) اندازه گيري كدورت، آزمايشي مهم در زمينه كيفيت آب مي باشد. سيالات (مايعات و گازها) ممكن است حاوي مواد جامد معلق متشكل از ذراتي با اندازه هاي بسيار متفاوت باشند. برخي از ذرات معلق كه به اندازه كافي بزرگ يا سنگين مي باشند به سرعت در ته ظرفي كه در آن قرار دارند ته نشين مي شوند (اگر نمونه مايع براي مدتي ايستاده و ساكن باقي بماند) در حاليكه ذرات بسيار كوچكتر به كندي ته نشين مي شوند يا اصلاً ته نشين نمي شوند. (اگر نمونه مايع به طور منظم هم زده شود يا ذرات در اندازه كلوئيدي باشند) اين ذرات جامد كوچك باعث مي شوند تا مايع، كدر يا تيره به نظر برسد.


دانلود مقاله

كلر دي اكسيد يا كلريل

كلر دي اكسيد يا كلريل


كلريل (ClO2) گازي زردرنگ است كه در دماي 20 درجه سانتي گراد به اندازه 8 g dm-3 در آب حل مي شود. نقطه ذوب آن -59 درجه سانتي گراد (با تشكيل كريستالهاي نارنجي رنگ)، نقطه جوش آن 11 درجه سانتي گراد، اسيديته آن 3.0 و مقدار LD50 برابر با 292 mg/kg (دهاني، موش) مي باشد. ]مقدار LD50 يعني نيمي از موشهاي مورد مطالعه در اثر مصرف دهاني آن ماده مي ميرند.[ اين ماده، عامل اكسيدكننده قوي و مفيدي در صنعت تصفيه آب و در سفيدكنندگي (Bleaching) مي باشد.


دانلود مقاله

كنترل و تنظيم مقدار pH آب استخرها

كنترل و تنظيم مقدار pH  آب استخرها


به تعادل رساندن مقدار pH (اسيديته يا بازيسيته) آب استخرها بسيار مهم است. اين فاكتور مهم روي ساير تعادلات شيميايي موجود در آب استخر تاثير مستقيمي مي گذارد. مطلوب ترين مقدار pH براي استخرها يا آبهاي معدني بين 7.6 و 7.2 مي باشد. اين محدوده باعث بازي شدن اندك آب مي شود كه براي چشم شناگران بسيار مناسب است. در واقع اين محدوده براي استفاده از كلر آزاد در استخر بسيار ايده آل است زيرا در pH بزرگتر از 7.4 ، گونه غالب كلر آزاد ، OCl- مي باشد كه خاصيت ضدعفوني كنندگي دارد.


دانلود مقاله

محاسبه مقدار BOD در فاضلابهاي اشباع شده از تركيبات آلي

محاسبه مقدار BOD در فاضلابهاي اشباع شده از تركيبات آلي


فاضلابهاي صنعتي اشباع شده از تركيبات آلي مثل پسابهاي مربوط به كارخانجات قند يا كاغذ، قبل از اندازه گيري مقدار BOD پساب خود به يك پيش تصفيه نياز دارند. به خاطر محتواي بسيار بالاي مواد آلي در نمونه، اختلافي بين نسبت مواد مغذي (C:N:P) وجود دارد. كمبود نيتروژن (N) و فسفر (P) آب باعث كاهش شديد فراواني و توانايي ميكروارگانيسمهاي ميكروبي مي شود كه به نوبه خود منجر به تخمين مقدار BOD آب خواهد شد. به دنبال پيش تصفيه نمونه با آب رقيق شده كه فاقد مواد مغذي و ميكروارگانيسمها مي باشد اندازه گيري BOD چنين پسابهايي امكان پذير خواهد بود.


دانلود مقاله

میکروب شناسی آب و پساب

میکروب شناسی آب و پساب

مقدمه

آب علاوه بر آنکه مهمترین منبع حیات در کره زمین به شمار می‌آید، در زندگی انسان نیز دارای نقشی تعیین کننده و اساسی است. آب توسط انسان برای آشامیدن ، شست و شو و نظافت ، کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه مصرف سرانه آب در کشورهای مختلف از سوی برخی از سازمانهای بین‌المللی به عنوان یکی از شاخصهای تعیین کننده کیفیت و سطح بهداشت در آنها تلقی می‌شود.


دانلود مقاله

الكترودهاي تجزيه اي

الكترودهاي تجزيه اي


سلول الكتروشيميايي شامل دو رساناي الكتريكي به نام الكترود است كه هر يك در محلول الكتروليت مناسبي قرار مي گيرند. براي عبور جريان در يك سلول ، موارد زير الزامي مي باشند :


دانلود مقاله

هالوژنها

هالوژنها


هالوژن ها گروهي از عناصر غيرفلزي ( گروه VII A يا هفت اصلي جدول تناوبي ) متشكل از فلوئور F ، كلر Cl ، برم Br ، يد I ، استاتين At و يونانسپتيام Uus مي باشند. اين گروه در دما و فشار استاندارد به هر سه شكل گاز ، مايع و جامد وجود دارند. به علت واكنش پذيري بالاي آنها ، در طبيعت تنها به صورت تركيب و يا يوني يافت مي شوند. يونهاي هاليد و اكسانيون هايي مثل يدات IO3- در بسياري از مواد معدني و در آب دريا يافت مي شوند. تركيبات آلي هالوژن دار به عنوان محصولات طبيعي در ارگانيسم هاي زنده نيز وجود دارند. هالوژنها به شكل عنصري خود به صورت مولكولهاي دو اتمي هستند اما اين شكل فيزيكي از آنها در طبيعت ناپايدار است و اغلب در آزمايشگاه و صنعت يافت مي شود. در دما و فشار اتاق ، فلوئور و كلر به شكل گازي اند ، برم مايع ، يد و استاتين جامد هستند بنابراين گروه 17 يا VII A تنها گروهي از جدول تناوبي است كه به هر سه حالت فيزيكي ماده در دماي اتاق وجود دارد.


دانلود مقاله

نكات جالب در شيمي

نكات جالب در شيمي


تعيين دقيق زمان مرگ در جرم شناسي بسيار اهميت دارد. اندازه گيري غلظت پتاسيم مايع زجاجيه روشي است كه بيش از سه دهه از پيشنهاد و بررسي آن مي گذرد.


دانلود مقاله

ظروف مناسب براي غذا

ظروف مناسب براي غذا


جام جم آنلاين: ظروف مختلفي كه براي پخت و پز استفاده مي‌كنيد تاثيراتي روي مواد غذايي مي‌گذارد كه در برخي موارد اين تاثيرات نتيجه مثبتي ندارد. مثلا ظروف تفلون يا نچسب با توجه به راحتي شستشو براي پخت و پز مناسب است اما اگر در نگهداري اين ظروف دقت نكنيد، نتيجه عكس است. ظروف تفلوني كه با استفاده نادرست خش‌دار شده‌اند، سبب تركيب مواد شيميايي ساخته شده در اين ظروف با تركيبات غذا شده و سرطان‌زا محسوب مي‌شوند. دكتر سيدضياء‌الدين مظهري، رئيس انجمن علمي غذا و تغذيه در همين خصوص به «جام‌جم» مي‌گويد: در ظروف تفلون از فلزي به نام كادميوم استفاده مي‌شود كه از فلزات سنگين است. به گفته او، در ظروف تفلوني كه دچار خراش‌هايي در اثر شستشو يا كشيدن قاشق يا غيره شده‌اند، فلز كادميوم وارد غذا شده و عوارضي احتمالي مانند سرطان را پديد مي‌آورد. دكتر مظهري تاكيد مي‌كند از ظروف تفلون آسيب‌ديده استفاده نشود و هرگز اين ظروف را مورد ترميم قرار ندهند چون آسيب بيشتري به بدن مي‌رساند. بين ظروف شيشه‌اي يا همان پيركس و ظروف تفلون از اين جهت كه به راحتي قابل شستشو هستند شباهت زيادي وجود دارد.اما حسن ظروف پيركس به نسبت ظروف تفلون سلامت هميشگي آنهاست. دكتر مظهري معتقد است: چون مواد اسيدي يا بازي روي ظروف شيشه‌اي تاثيري نمي‌گذارد و از طرفي با حرارت و دماي بالا هم يوني از شيشه آزاد نمي‌شود، براي پخت و پز بسيار مفيد هستند.


دانلود مقاله

تاريخچه تصفيه آب

تاريخچه تصفيه آب


اشاره به روشهاي تصفيه آ ب در اسناد پزشكي زمانهاي قديم ، بيانگر آن است كه بين پاكيز ه گي آب و سلامتي بشر ارتباطي مستقيمي وجود دارد . سقراط كه پدر علم پزشكي شمرده مي شود مي گويد : (( هر كس كه مي خواهد به نحوي شايسته در پزشكي به بررس ي و تحقيق بپردازد بايد آ ب مورد مصرف ساكنين يك ناحيه را مورد توجه قرار دهد زيرا آب در سلامت انسانها بسيار نقش دارد.))


دانلود مقاله

طراحي و ساخت يك مدل ساده دستگاه تصفيه آب

 طراحي و ساخت يك مدل ساده دستگاه تصفيه آب


از آنجاكه ايران در منطقه حادثه خيز از نظر بلاياي طبيعي مانند زلزله و سيل قرار گرفته است، بنابراين از مهمترين اقدامات اوليه براي امداد رساني در شرايط اضطراري تهيه آب آشاميدني سالم براي افراد حادثه ديده است . تهيه آب آشاميدني سالم در شرايط اضطراري بويژه در روستا ها و مناطق دور افتاده از اهميت بيشتري برخوردار است كه با استفاده از دستگاه تصفيه آب آشاميدني و اندكي آموزش، افراد مي توانند نسبت به تهيه آب آشاميدني سالم تا برقراري شرايط عادي اقدام كنند .


دانلود مقاله

چگونه يخچال توليد سرما مي كند؟

 چگونه يخچال توليد سرما مي كند؟


براي آن كه چيزي خنك بشود، بايد حرارت را از دستش برباييم. از اين رو، يخـچال و تمام دستگاه هاي سرد كننده، هنرشان فقط اين است كه مي توانند حرارت اجسام را از دستشان بربايند و آن گاه آن ها خود به خود خنك مي شوند. در قديم مردم مصر و هندوستان نمك هايي را مي شناختند که چون در آب حل مي گشتند، توليد سرما مي كردند. ما نيز هم اكنون با برخي مواد آشنا هستيم كه مانند نيترات پتاسيم و نيترات آمونيم، چون در آب حل شوند، حرارت آب را از بين مي برند. پس اين مواد بدين گونه قادر به خنك كردن آب مي باشند.


دانلود مقاله

تصفيه آب با استفاده از فناوري نانو

تصفيه آب با استفاده از فناوري نانو


در برخي از مراحل تصفيه آب به روش سنتي معايبي مشاهده مي گردد كه از جمله آنها مي توان موارد ذيل را خاطر نشان كرد...دانلود مقاله


Wastewater Treatment

Wastewater Treatment
Wastewater treatment is needed so that we can use our rivers and streams for fishing, swimming and drinking water. For the first half of the 20th century, pollution in the Nation’s urban waterways resulted in frequent occurrences of low dissolved oxygen, fish kills, algal blooms and bacterial contamination. Early efforts in water pollution control prevented human waste from reaching water supplies or reduced floating debris that obstructed shipping

New Technologies for Water and Wastewater Treatment

New Technologies for Water and Wastewater Treatment
Water is an essential substance for living systems as it allows the transport of nutrients and waste products in living systems. Research shows a clear correlation between diseases and the amount and types of fluids consumed, health-promoting properties of nutrients which can be added to water, optimal intake levels, and consumption patterns. Although three quarters of the Earth’s surface is covered with water, most of that water is not suitable
.for human consumption. Today, hundreds of millions of people in vast regions of the world do not have access to water to meet their basic needs

Downloadروش صحیح کلرسنجی آب

روش صحیح کلرسنجی آب


آب آشامیدنی :

منظور آبی است که عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و رادیونوکلوئیدی در حدی باشد که مصرف آن جهت آشامیدن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند. دفع فاضلاب : منظور سیستم فاضلابی است که طبق اصول بهداشتی به چاههای جاذب با مخزن سپتیک و یا شبکه جمع آوری و تصفیه وصل می گردد. ...دانلود مقاله