نوشته‌ها

فتومتر

.اسپکتروفوتومتر مخصوص صنایع آب

lovibond6

پساب

.انواع کدورت سنج پرتابل

lovibond3

 

 

 

 

 

 

 

.BOD متر 6 و 12 خانه به همراه انکوباتور مخصوص

lovibond2

 

 

 

 

 

.COD متر به همراه ترموراکتور ،فوتومتر و ویال

lovibond4

الکتروشیمی

1.انواع PH متر های پرتابل

2.انواع EC متر های پرتابل

3.انواع DO متر های پرتابل

 

1.

lovibond5

 

 

 

 

 

 

 

lovibond1

3.

 

lovibond7

 

 

 

 

 

 

lovibond4