نوشته‌ها

COD Vario

COD VARIO – فتومتر – طيف سنج – نور سنج

فتومتر از روش دي كرومات براي تعيين مقدار اكسيژن شيميايي COD ( يعني مقدار اكسيژن مصرف شده در اكسيداسيون شيميايي مواد آلي موجود در نمونه آب ) با استفاده از روش فتومتري ( رابطه بين جذب و غلظت ) استفاده مي كند.

 

روش كار :

بعد از افزودن نمونه به لوله تست ( يكي از سه رنج COD يعني LR ، MR و HR ) ، آن را داخل راكتور مطابق استاندارد زماني و دمايي COD قرار مي دهند تا واكنش انجام شود.

 

مزايا و محدوده اندازه گيري :

  • محددوه اندازه گيري 0-15000  ميلي گرم بر ليتر
  • لوله هاي تست محتوي معرف دي كرومات به صورت آماده مصرف
  • جلوگيري از مزاحمت كلريد تا 1000 ميلي گرم بر ليتر
  • داراي سه رنج اندازه گيري مي باشد :

o       رنج پايين : 0 تا 150 ميلي گرم بر ليتر

o       رنج متوسط : 0 تا 1500 ميلي گرم بر ليتر

o       رنج بالا : 0 تا 15000 ميلي گرم بر ليتر

  • تست بسيار حساس و دقيق آب با كمترين تلاش
  • مجموعه كامل آن شامل فتومتر مخصوص COD ، راكتور 8 يا 25 خانه ، دو بسته ويال و راك قرارگيري ويال ها مي باشد

سهولت در حمل ( داراي كيف حمل فتومتر ) و ارائه نتايج قابل اطمينان از ديگر مزاياي آن مي باشد