اينكوباتور – INCUBATOR – انكوباتور

اينكوباتورهاي كمپاني LOVIBOND به صورت Thermostatically controlled incubators  

توليد مي شوند و براي آناليزهايي مثل اندازه يري BOD و … مورد استفاده قرار مي گيرند.

كمپرسور سيستم سرمايش آنها فاقد هر گونه مواد سمي و مخرب اوزون از جمله CFCمي باشد.

مشخصات :

  • عرضه شده در حجم هاي 180 – 260 – 360 و 650 ليتري
  • عرضه شده به صورت درب شيشه اي و درب فلزي يا استاندارد
  • قابليت تنظيم دما در محدوده 2 تا 40 درجه سانتي گراد
  • كنترل ديجيتالي همراه با نمايشگر دما
  • داراي دو دمنده هوا با قدرت بالا
  • طرز كار آسان
  • سرويس و جايگزيني آسان قطعات
  • داراي كاربردهاي مختلف در دماهاي :

– 20 درجه سانتي گراد جهت اندازه گيري BOD

– 4 درجه سانتي گراد جهت اندازه گيري نمونه فاضلاب

– 25 درجه سانتي گراد مناسب فعاليت هاي آنزيمي

– 37 درجه مناسب كلوني باكتري ها

  • ساير كاربرد هاي آن در تحقيقات ميكروبيولوژي ، صنايع ، غذايي و لبني و … مي باشد