ترازوهای آنالیتیکال

XA 5Y.F 

دارای محفظه داخلی جهت توزین فیلتر
دارای سیستم تراز نیمه اتوماتیک

دقت [d] : 0.01mg
حداکثر ظرفیت : 52g – 110g

اطلاعات   بیشتر . . .

more information

ترازوهای آنالیتیکال

XA 5Y 

دارای سیستم تراز نیمه اتوماتیک

دقت [d] : 0.01mg – 0.1mg
حداکثر ظرفیت : 52g – 520g

اطلاعات  بیشتر . . .

more information

ترازوهای آنالیتیکال

XA 5Y.A 

دارای سیستم یونانیزه
دارای سیستم تراز شدن اتوماتیک
دارای درب باز شو اتوماتیک

دقت [d] : 0.01mg – 0.1mg
حداکثر ظرفیت : 52g – 520g

اطلاعات  بیشتر . . .

more information