ترازوهای دقیق

سری PM 10.5Y

دقت [d] : 0.01 گرم

حداکثر ظرفیت : 10 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر. . .

more information

ترازوهای دقیق

سری PM 15.5Y

دقت [d] : 0.01 گرم

حداکثر ظرفیت : 15 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر. . .

more information

ترازوهای دقیق

سری PM 20.5Y

دقت [d] : 0.01 گرم

حداکثر ظرفیت : 20 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر. . .

more information

ترازوهای دقیق

سری PM 25.5Y

دقت [d] : 0.1 گرم

حداکثر ظرفیت : 25 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر. . .

more information

ترازوهای دقیق

سری PM 35.5Y

دقت [d] : 0.1 گرم

حداکثر ظرفیت : 35 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر. . .

more information

ترازوهای دقیق

سری PM 50.5Y

دقت [d] : 0.1 گرم

حداکثر ظرفیت : 50 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر. . .

more information

ترازوهای دقیق

سری PM 60.5Y

دقت [d] : 0.1 گرم

حداکثر ظرفیت : 60 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر. . .

more information

ترازوهای دقیق

سری PM 120.5Y

دقت [d] : 0.2 گرم

حداکثر ظرفیت : 120 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر. . .

more information

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.