ترازوهای دقیق

سری 5Y

دقت [d] :g 0.01-2 
حداکثر ظرفیت :kg 10-120

کالیبراسیون :

اطلاعات بیشتر. . .

more information

ترازوهای دقیق

سری WLY و PM4Y

دقت [d] :  g 0.01-2
حداکثر ظرفیت : 1-120 kg

کالیبراسیون :

اطلاعات بیشتر. . .

more information

ترازوهای دقیق

سری X2

دقت [d] : g 0.001-1 
حداکثر ظرفیت : 21-0.2 kg

کالیبراسیون :

اطلاعات بیشتر . . .

more information

ترازوهای دقیق

سری PM C32

دقت [d] : 0.01 g
حداکثر ظرفیت : 10kg

کالیبراسیون :

اطلاعات بیشتر. . .

more information

ترازوهای دقیق

سری R

دقت [d] :  g 0.001-0.01 
حداکثر ظرفیت : g 200-10100

کالیبراسیون :

اطلاعات بیشتر. . .

more information

ترازوهای دقیق

سری WLC و WTC

دقت [d] : 0.01 g
حداکثر ظرفیت : 1kg

کالیبراسیون :

اطلاعات بیشتر. . .

more information