توربيديمتر – turbidity meter – كدري سنج

عبارت توربيدي يا كدري براي توضيح دادن ابري يا شيري بودن ظاهر محيط مايع يا جامد مثل آب ( آشاميدني  ، معدني ، استحمام يا آبهاي زائد ) ،نوشيدني ها ( آبميوه ، نوشابه يا ساير نوشيدني ها ) يا شيشه پنجره ( شيشه مات ) به كار مي رود.

 

كدري بعلت اندازه هاي مختلف نمونه در پراكندن يا جذب نور بوجود مي آيد يعني در نتيجه ذرات معلق مثل گل و لاي ، سنگ آهك ، مخمر يا ميكروارگانيسمها مي باشد.

 

امروزه براي اندازه گيري كدري ، ازتوربيديمترهاي ” اپتو الكترونيك متر” استفاده مي شود. در اين دستگاهها ، نور يك منبع با شدت نوري معلوم از نمونه عبور مي كند ذرات معلق در نمونه ، اين نور را پراكنده يا جذب مي كنند. سپس نور پراكنده شده در زاويه 90 درجه ( روش نفلومتري ) توسط فتودتكتور ثبت و بر اساس واحد كدري نفلومتريك نشان داده مي شود.

 

براي كسب نتايجي تكراپذير و معلوم ، اين دستگاهها با محلولهاي فورمازين كاليبره و تنظيم مي شوند. توربيديمترهاي LOVIBOND آلمان در چهار مدل زير توليد مي شوند :