حضور نمایندگان شرکت شهد کالا کار در همایش  سالیانه   کمپانی ردواگ – لهستان – رادم- اکتبر 2018

photo 2019 07 24 09 36 35

photo 2019 07 24 09 36 41

photo 2019 07 24 09 36 38