انجام هضم شيميايي نمونه ها براي برخي از تستها قبل از آناليز اصلي مثل COD ، TOC ، نيتروژن كل و … ضروري است.

با استفاده از صفحه كليد دستگاه مي توان دما و زمان هضم مورد نياز هر روش را تنظيم نمود. بعد از اتمام هضم نمونه ، راكتور به صورت خودكار آلارم صوتي توليد كرده و خاموش مي شود.

مدل ET108 داراي 8 خانه قرارگيري ويال و مدلهاي ET125/ET125 SC و RD 125 داراي 25 خانه قرارگيري ويال مي باشند.

 

مشخصات :

 

  • امكان تنظيم دما در درجات 70 – 100 – 120 و 150 درجه سانتي گراد با دقت 0.3 درجه
  • امكان تنظيم زمان به صورت 30 – 60 و 120 دقيقه و يا نا محدود
  • خاموش شدن اتوماتيك پس از اتمام هضم شيميايي و اعلام آن با سيگنال صوتي
  • جهت هضم در آناليز هاي زير :

– COD با دماي 150 درجه سانتي گراد

 

– TOC با دماي 120 درجه سانتي گراد

 

– كروم كل با دماي 100 درجه سانتي گراد

 

– نيتروژن كل با دماي 100 درجه سانتي گراد

 

– فسفات كل با دماي 100 درجه سانتي گراد

 

  • در دو مدل 8 و 25 خانه مناسب ويال هايي با قطر 22 و 16 ميلي متر و به همراه درپوش مخصوص طراحي شده است

 

 

رآكتور – ترمو رآكتور – thermoreactor  – reactor – reactor for cod , toc