اندازه گيري غلظت سيانوريك اسيد (CYA) معمولاً با استفاده از تست كدورت سنجي انجام مي شود كه در آن به كمك يك معرف مثل ملامين، سيانوريك اسيد رسوب مي دهد. ميزان كدورت نسبي بوجودآمده بيانگر غلظت CYA مي باشد. در اين آزمايش، ملامين با سيانوريك اسيد در آب واكنش مي دهد و رسوبي خوب، نامحلول و سفيدرنگ (ملامين سيانورات) را توليد مي كند و باعث كدر شدن آب متناسب با مقدار سيانوريك اسيد اوليه موجود در آب مي شود. سيانوريك اسيد به عنوان ماده اي اساساً غيرسمي طبقه بندي مي شود. متوسط دوز كشندگي دهاني آن (LD50) برابر با 7700 mg/kg در موشها مي باشد. با اينحال زمانيكه سيانوريك اسيد با ملامين استفاده مي شود (خود ملامين ماده اي با سميت پايين مي باشد) ممكن است كريستالهاي شديداً نامحلولي تشكيل شوند كه باعث تشكيل سنگهاي كليه و نارسايي كليوي و حتي مرگ شود.