سيستمهاي الكتروشيميايي O2/conductivity/pH

اين دستگاهها با استفاده از روشهاي الكتروشيميايي يعني اكسيداسيون – احيا گونه ها و به كمك الكترودهاي مخصوص هر روش ، اندازه گيري را انجام مي دهند.

 

مدلهاي گوناگوني از اين دستگاهها ساخته شده است از جمله سري 200 ( براي اندازه گيري pH و پتانسيل ردوكس – اكسيژن – هدايت ) سري 150 ( سه كاره ) و سري 110( براي اندازه گيري pH – هدايت – شوري )

 

همه دستگاههاي فوق داراي صفحه رنگي – نشانگر ضعيف شدن باتري – داراي كاور پلاستيكي محكم براي محافظت و نگهداري الكترود هنگام كار – دقت و صحت بالا مي باشند.

 

كاربرد اين دستگاهها در آناليزهاي آب آشاميدني و زائد – آبهاي صنعتي و تصفيه آب – آب استخر و آبهاي سطحي مي باشد.