گاز كلر يك ضد عفوني كننده رايج در سيستم هاي تصفيه آب و استخرهاي شنا مي باشد. كلر در غلظت هاي پايين به عنوان ضد عفوني كننده آب آشاميدني و يا به عنوان عامل تصفيه در سيستمهاي تصفيه به روش اسمز معكوس يا RO به كار مي رود اما در غلظت هاي بالاتر به عنوان سترون كننده لوله ها ، شيلنگ ها و لوله هاي توزيع آب خانگي به كار مي رود. بنابراين دانستن و اندازه گيري غلظت كلر در آب الزامي است. كلر در آب ممكن است به دو شكل كلر آزاد و كلر تركيبي وجود داشته باشد.