Membrane Filter Set

براي تهيه نمونه هاي مورد استفاده در آناليزهاي فتومتري به كار مي رود. براي جلوگيري از اثر پراكندگي نور بايستي قبل از انجام آناليز فتومتري ، تماممواد كدر را از نمونه حذف كرد كه اين كار را با صافيهاي غشايي انجام مي دهند. در مواردي كه روشهايي خاص مثل آهن و منگنز استفاده مي شوند از اين صافيها براي تمايز قائل شدن مواد كل از مواد حل شده استفاده مي شود.

 

مزايا :

  • حذف مواد كدر از نمونه ها
  • تمايز قائل شدن بين مواد حل شده و كل
  • فراهم نمودن اندازه مطلوب ذرات نمونه با استفاده از منافذ 0.45 ميكرومتري غشا