– ماژولهای توزین

دقت : 0.1ng تا 1g   حداکثر ظرفیت : 2.1g تا 35kg

ترازوهای کنترل گر وزنی
دقت : 200g – 5- 0.19   حداکثر ظرفیت 3000g – 10 – 600kg – 1500

– ترازوهای کنترل گر لیبل زن
دقت : 1g تا 5g حداکثر ظرفیت : 3000g تا 7500g

– ترازوهای کنترل گر وزنی  جهت استفاده در محیطهای مرطوب (IP 69)
دقت : 1 – 50g – 2g   حداکثر ظرفیت 1500 – 6000g – 150kg

– ترازوهای کنترل گر وزنی مخصوص بطری و قوطی
دقت : 0.5g تا 59   حداکثر ظرفیت : 1500g تا 7500g

– ترازوهای کنترل گر وزنی  مجهز به سنسور تشخیص ذرات فلزی در محصول
دقت : 0.5g تا 5g  حداکثر ظرفیت : 1500g تا 7500g

– ترازوهای کنترل گر وزنی جهت سورتینگ
دقت : 0.5g تا 2g   حداکثر ظرفیت : 1500g تا 6000g

– صفحات توزین
دقت : 0.1g تا 2kg  حداکثر ظرفیت : 0.6kg تا 6000kg

– باسکولهای جک پالت

دقت : 200g تا 2000g   حداکثر ظرفیت : 600kg تا 6000kg

– باسکولهای ٤ لودسل
دقت : 0.02kg تا 2000  حداکثر ظرفیت : 1500kg تا 6000kg

– باسکولهای تک لودسل
دقت : 0.2g تا 100g   حداکثر ظرفیت : 0.6kg تا 300kg

– باسکولهای با دقت بالا

دقت : 0.02g تا 100g  حداکثر ظرفیت : 10kg تا 2000kg

– باسکولهای مخصوص خدمات پستی
دقت : 20g   حداکثر ظرفیت : 60kg

– ترازوهای کنترل گر محور دار چرخش

دقت : 0.05kg   حداکثر ظرفیت : 6000kg

– باسکولهای قفسی جهت توزین احشام
دقت : 1kg   حداکثر ظرفیت : 2000kg

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.