از آنجاكه ايران در منطقه حادثه خيز از نظر بلاياي طبيعي مانند زلزله و سيل قرار گرفته است، بنابراين از مهمترين اقدامات اوليه براي امداد رساني در شرايط اضطراري تهيه آب آشاميدني سالم براي افراد حادثه ديده است . تهيه آب آشاميدني سالم در شرايط اضطراري بويژه در روستا ها و مناطق دور افتاده از اهميت بيشتري برخوردار است كه با استفاده از دستگاه تصفيه آب آشاميدني و اندكي آموزش، افراد مي توانند نسبت به تهيه آب آشاميدني سالم تا برقراري شرايط عادي اقدام كنند .