.اسپکتروفوتومتر مخصوص صنایع آب

فتومترها – photometers

 

تاريخچه فتومتري :

 

بيش از سه دهه از توليد نخستين فتومتر PC10 مي گذرد. از آن زمان به بعد ، كمپاني تينتومتر تحت برند LoviBond اقدام به توليد سيستمهاي فتومتري نمود. محدوده فتومترهاي توليد شده شامل فتومتر CheckitDirect ( براي اندازه گيري يك پارامتر ) ، فتومتر  CheckitDirect+ ( براي اندازه گيري چند پارامتر ) تا اسپكتروفتومتر SpectroDirect مي باشد.

 

فتومتر چند پارامتري PoolDirect جوابگوي تمام نيازهاي مربوط به آناليز آب استخرهاي شنا مي باشد. فتومتر MultiDirect داراي تعداد گسترده اي از روشهاي تجزيه اي برنامه ريزي شده ( بدون نياز به كاليبراسيون هنگام اندازه گيري پارامترها ) مي باشد و براي آناليز آب آشاميدني بسيار مناسب مي باشد.

فتومتر جديد و پرتابل براي آناليز سريع و مطمئن آب MaxiDirect مي باشد كه بسيار شبيه به فتومتر MultiDirect مي باشد.

 

اصول فتومتري :  

هنگاميكه معرفي خاص به نمونه آبي اضافه مي شود ، ‌نمونه متحمل تغيير رنگي متناسب با غلظت پارامتر مورد اندازه گيري مي شود سپس فتومتر اين تغيير رنگ را اندازه گيري مي كند. زمانيكه پرتوي نوري از نمونه رنگي عبور مي كند انرژي طول موج خاصي بوسيله نمونه جذب مي شود. فتومتر ، رنگ نمونه را با اندازه گيري عبور يا جذب نور اين طول موج ( نور تك رنگ يا تك طول موج ) اندازه گيري مي كند

 

lovibond6