كدورت به معني ابري يا شيري شدن يك سيال در اثر ذرات (جامدات معلق) مي باشد كه معمولا براي چشم انسان قابل رويت نمي باشد. (مثل دود در هوا) اندازه گيري كدورت، آزمايشي مهم در زمينه كيفيت آب مي باشد. سيالات (مايعات و گازها) ممكن است حاوي مواد جامد معلق متشكل از ذراتي با اندازه هاي بسيار متفاوت باشند. برخي از ذرات معلق كه به اندازه كافي بزرگ يا سنگين مي باشند به سرعت در ته ظرفي كه در آن قرار دارند ته نشين مي شوند (اگر نمونه مايع براي مدتي ايستاده و ساكن باقي بماند) در حاليكه ذرات بسيار كوچكتر به كندي ته نشين مي شوند يا اصلاً ته نشين نمي شوند. (اگر نمونه مايع به طور منظم هم زده شود يا ذرات در اندازه كلوئيدي باشند) اين ذرات جامد كوچك باعث مي شوند تا مايع، كدر يا تيره به نظر برسد.