كلريل (ClO2) گازي زردرنگ است كه در دماي 20 درجه سانتي گراد به اندازه 8 g dm-3 در آب حل مي شود. نقطه ذوب آن -59 درجه سانتي گراد (با تشكيل كريستالهاي نارنجي رنگ)، نقطه جوش آن 11 درجه سانتي گراد، اسيديته آن 3.0 و مقدار LD50 برابر با 292 mg/kg (دهاني، موش) مي باشد. ]مقدار LD50 يعني نيمي از موشهاي مورد مطالعه در اثر مصرف دهاني آن ماده مي ميرند.[ اين ماده، عامل اكسيدكننده قوي و مفيدي در صنعت تصفيه آب و در سفيدكنندگي (Bleaching) مي باشد.