به تعادل رساندن مقدار pH (اسيديته يا بازيسيته) آب استخرها بسيار مهم است. اين فاكتور مهم روي ساير تعادلات شيميايي موجود در آب استخر تاثير مستقيمي مي گذارد. مطلوب ترين مقدار pH براي استخرها يا آبهاي معدني بين 7.6 و 7.2 مي باشد. اين محدوده باعث بازي شدن اندك آب مي شود كه براي چشم شناگران بسيار مناسب است. در واقع اين محدوده براي استفاده از كلر آزاد در استخر بسيار ايده آل است زيرا در pH بزرگتر از 7.4 ، گونه غالب كلر آزاد ، OCl- مي باشد كه خاصيت ضدعفوني كنندگي دارد.