فاضلابهاي صنعتي اشباع شده از تركيبات آلي مثل پسابهاي مربوط به كارخانجات قند يا كاغذ، قبل از اندازه گيري مقدار BOD پساب خود به يك پيش تصفيه نياز دارند. به خاطر محتواي بسيار بالاي مواد آلي در نمونه، اختلافي بين نسبت مواد مغذي (C:N:P) وجود دارد. كمبود نيتروژن (N) و فسفر (P) آب باعث كاهش شديد فراواني و توانايي ميكروارگانيسمهاي ميكروبي مي شود كه به نوبه خود منجر به تخمين مقدار BOD آب خواهد شد. به دنبال پيش تصفيه نمونه با آب رقيق شده كه فاقد مواد مغذي و ميكروارگانيسمها مي باشد اندازه گيري BOD چنين پسابهايي امكان پذير خواهد بود.