كسيژن حل شده در هر نوع آبي براي ادامه زندگي گياهان و حيوانات آبزي الزامي است و حيات آنها به توانايي آب در نگهداري كمترين غلظت معين از اكسيژن بستگي دارد. ماهي ها به سطح بالايي از اكسيژن ، بي مهرگان به سطوح كمتر و باكتريها به پايين ترين سطوح از آن نياز دارند. در آب هاي گرم ، سطح مورد نياز اكسيژن براي ماهيان بايد حداقل 5mg/l يا 5ppm باشد ولي در آبهاي سرد بايستي سطح اكسيژن در حد اشباع شده باشد. ( حداقل سطح اكسيژن در آبهاي سرد نبايد كمتر از 6ppm باشد ) مقدار DO در محلول اشباع با دماي آب و ارتفاع محل تغيير مي كند. به عنوان مثال در سطح دريا در دماي 20 درجه سانتي گراد مقدار DO برابر با 9.1ppm ، در ارتفاع 3000 فوتي و در همين دما ، مقدار آن برابر 8.2ppm و در ارتفاع 6000 فوتي و همين دما برابر با 7.4ppm مي باشد. ( افزايش دما باعث كاهش مقدار DO ولي افزايش فشار باعث افزايش مقدار DO خواهد شد )