مقیاس توده به صورت اتوماتیک و سیستمی

مقیاس توده به صورت اتوماتیک (RMC )

 

مقیاس توده به صورت سیستمی (RMCS)