هالوژن ها گروهي از عناصر غيرفلزي ( گروه VII A يا هفت اصلي جدول تناوبي ) متشكل از فلوئور F ، كلر Cl ، برم Br ، يد I ، استاتين At و يونانسپتيام Uus مي باشند. اين گروه در دما و فشار استاندارد به هر سه شكل گاز ، مايع و جامد وجود دارند. به علت واكنش پذيري بالاي آنها ، در طبيعت تنها به صورت تركيب و يا يوني يافت مي شوند. يونهاي هاليد و اكسانيون هايي مثل يدات IO3- در بسياري از مواد معدني و در آب دريا يافت مي شوند. تركيبات آلي هالوژن دار به عنوان محصولات طبيعي در ارگانيسم هاي زنده نيز وجود دارند. هالوژنها به شكل عنصري خود به صورت مولكولهاي دو اتمي هستند اما اين شكل فيزيكي از آنها در طبيعت ناپايدار است و اغلب در آزمايشگاه و صنعت يافت مي شود. در دما و فشار اتاق ، فلوئور و كلر به شكل گازي اند ، برم مايع ، يد و استاتين جامد هستند بنابراين گروه 17 يا VII A تنها گروهي از جدول تناوبي است كه به هر سه حالت فيزيكي ماده در دماي اتاق وجود دارد.