ویژگی های ترازو رادواگ

  • انتخاب هوشمندانه (SMART SELECT)

 

  • تشخیص دقیق (Shock Detection)