براي آن كه چيزي خنك بشود، بايد حرارت را از دستش برباييم. از اين رو، يخـچال و تمام دستگاه هاي سرد كننده، هنرشان فقط اين است كه مي توانند حرارت اجسام را از دستشان بربايند و آن گاه آن ها خود به خود خنك مي شوند. در قديم مردم مصر و هندوستان نمك هايي را مي شناختند که چون در آب حل مي گشتند، توليد سرما مي كردند. ما نيز هم اكنون با برخي مواد آشنا هستيم كه مانند نيترات پتاسيم و نيترات آمونيم، چون در آب حل شوند، حرارت آب را از بين مي برند. پس اين مواد بدين گونه قادر به خنك كردن آب مي باشند.