گردهمایی نمایندگان فنی  RADWAG 2023 در جلسات فنی نمایندگان سراسر دنیا شرکت RADWAG با حضور نماینده ایران از شرکت شهدکالا جناب آقای مهندس سامانی