رآكتور

,
انجام هضم شيميايي نمونه ها براي برخي از تستها قبل از آناليز اصلي مثل COD ، TOC ، نيتروژن كل و ... ضروري است.با استفاده از صفحه كليد دستگاه مي توان دما و زمان هضم مورد نياز هر روش را تنظيم نمود. بعد از اتمام هضم نمونه ، راكتور به صورت خودكار آلا…

اينكوباتور

,
اينكوباتور - INCUBATOR – انكوباتوراينكوباتورهاي كمپاني LOVIBOND به صورت Thermostatically controlled incubators  توليد مي شوند و براي آناليزهايي مثل اندازه يري BOD و ... مورد استفاده قرار مي گيرند.كمپرسور سيستم سرمايش آنها فاقد هر گونه…

BOD OXIDIRECT

,
OxiDirect - سيستم BOD  مقدار BOD پارامتر مهم و موثر آبهاي زائد خانگي و صنعتي برروي خروجي فاضلابها مي باشد كه بستگي به مقدار مواد آلي موجود در نمونهدارد. BOD متر بر اساس اختلاف فشاردرون يك سيستم بسته ، اندازه گيري را انج…

COD Vario

,
COD VARIO - فتومتر - طيف سنج - نور سنجفتومتر از روش دي كرومات براي تعيين مقدار اكسيژن شيميايي COD ( يعني مقدار اكسيژن مصرف شده در اكسيداسيون شيميايي مواد آلي موجود در نمونه آب ) با استفاده از روش فتومتري ( رابطه بين جذب و غلظت ) استفاده مي كن…

پساب

,
INCUBATOR   BOD OXIDIRECT  COD Vario  reactor   JAR Tester jar tester       .BOD متر 6 و 12 خانه به همراه انکوباتور مخصوص      .COD متر به همراه ترموراکتور ،فوتومتر و…