Posts

معرفها

,
معرفها - واكنشگرها - شناساگرها - indicator - reagentsReagentsمعرفهاانواع مختلفي از معرفها براي كاربردهاي مختلف توليد شده اند. از نظر كيفي ، معرفهاي قرص بهترين نوع معرف مي باشند. معرفهاي قرص مختص آناليز آب داراي حداقل طول عمر…