Posts

Thermostatically Controlled Incubator

, , ,
Thermostatically Controlled Incubator – اينكوباتوربه دو صورت درب شيشه اي و درب استاندارد و در حجمهاي 180 - 260 - 360 و 650 ليتري در دسترس مي باشند. :مزايا فاقد CFC ( كلرو فلوئورو كربن ) نمايشگر با نور زمينه محدوده دمايي 2 تا 40  درجه سا…