Posts

THREE-CHAMBER TESTER

,
THREE-CHAMBER TESTERTHREE-CHAMBER TESTER - تستر آب استخر – pooltest اين تستر داراي يك چارت مقايسه رنگ قابل تعويض مي باشد و براي اندازه گيري  مواد ضدعفوني كننده و مقدار pH محلول ها به كار مي رود و با استفاده از مقايسه رنگ …