THREE-CHAMBER TESTER

THREE-CHAMBER TESTER – تستر آب استخر – pooltest


 

اين تستر داراي يك چارت مقايسه رنگ قابل تعويض مي باشد و براي اندازه گيري  مواد ضدعفوني كننده و مقدار pH محلول ها به كار مي رود و با استفاده از مقايسه رنگ چارت رنگي استاندارد با رنگ حاصل از واكنش معرف اضافه شده به محلول نمونه مجهول ، آناليز را انجام مي دهد.

 

ساير پارامترهاي قابل اندازه گيري عبارتند از :
ميزان اسيديته ، بي گوانيد يا PHMB ، سختي كلسيم ، كلريد ، مس ، سيانوريك اسيد ، هيدروژن پروكسيد ، QAC (نمك آمونيوم نوع چهارم) ، سولفات ، قليايت كل و سختي كل.
مزايا :

  • آناليز سريع ، صحيح و ساده
  • آماده استفاده هنگام عرضه شدن
  • قرصهاي رپيد ( به سرعت در محلول نمونه حل مي شوند )